Klauzula informacyjna

Niniejszym informuję, że w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku   z powyższym , informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląska Grupa Apteczna S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czeremchowa 6; 53-009 Wrocław. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000402636. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ( dalej „Administrator”)

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach: 

      a) sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora -  podstawą prawną          przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

      b) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

      c) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

      d) wysyłki informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

      e) w przypadku zapytania za pomocą formularza kontaktowego - udzielenia odpowiedzi na pytanie, dostarczenia treści informacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielania wszelkich informacji na temat swojej działalności oraz na temat oferowanych przez siebie produktów i usług, na żądanie zainteresowanych osób.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu sprzedaży oferowanych towarów do  której dochodzi wskutek akceptacji  Regulaminu oraz realizacji powyższych celów.

4. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmioty hostingowe oraz inne podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora.

5. Od dnia  25 maja 2018 r. możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych działającym u Administratora,  pod adresem e-mail: IOD@lekosfera.eu

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny  do realizacji zakupu towaru,  a także po tym okresie, na czas zgodny z przepisami prawa, a także w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora oraz na podstawie Pani/Pana zgody – do czasu cofnięcia zgody.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo:

     a) do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

     b) wycofania udzielonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

9. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

Created by: red.com.pl